Биз менен байланышуу

Басма ээси: ОсОО “Адвокат” гезитинин редакциясы

Башредактор
Аскер САКЫБАЕВА

Башредактордун орунбасары –
Мелис СОВЕТ уулу
Тел.: 38-67-73

Факс.: 48-61-24

E-MAIL: agym@vb.kg

Жооптуу катчы –
Дамира ТОКТОСУНОВА
Тел.: 38-67-06

Реклама үчүн телефон:
38-67-08

Гезит сатуу бөлүмү:
48-60-91

Кабарчылар:
Зайырбек АЖЫМАТОВ
Назгүл КАЛМАМБЕТОВА
Нурканбек КЕРИМБАЕВ
Жамиля НУРМАНБЕТОВА
Кудрет ТАЙЧАБАРОВ
Тел.: 38-67-13, 38-67-19; 29-88-45

Редакциянын дареги:
Бишкек шаары, инд.720021,
Үсөнбаев көч, 2
“Жаңы Агым” гезитинин редакциясы

ИНН 01007200110043
МФО (БИК) 109008
Р/счет 1090820156270140 ОАО “АТФ Банк-Кыргызстан”
Катталуу күбөлүгү: №1622
Индекс: 68 444

Башкы директор:
Токторбек ЖАНАЛИЕВ

karta